Magisterské studium

Fyzika (N1701)

Informace pro uchazeče: Navazující studium programu Fyzika má i nadále multidisciplinární charakter vycházející z přírodovědných i technických disciplín, studenti se však už více specializují na jednu z vybraných oblastí v souladu s výzkumným zaměřením Katedry fyziky. Na magisterské úrovni se detailněji věnujeme optické diagnostice a spektroskopii, magnetismu, jaderné fyzice a fyzikálním vlastnostem tradičních a speciálních materiálů. Absolventi magisterského studia dokáží s využitím odborných znalostí řešit fyzikální problémy vzniklé v průběhu výrobních i aplikačních technologických procesů. Nacházejí uplatnění na pracovištích zaměřených na progresivní technologie, analýzu materiálů a povrchů, defektoskopii, diagnostiku a testování materiálů, ve výzkumných a vývojových laboratořích podniků i VŠ.

 • Aplikovaná fyzika (1702T001)

  Informace pro uchazeče: Navazující studium programu Fyzika má i nadále multidisciplinární charakter vycházející z přírodovědných i technických disciplín, studenti se však už více specializují na jednu z vybraných oblastí v souladu s výzkumným zaměřením Katedry fyziky. Na magisterské úrovni se detailněji věnujeme optické diagnostice a spektroskopii, magnetismu, jaderné fyzice a fyzikálním vlastnostem tradičních a speciálních materiálů. Absolventi magisterského studia dokáží s využitím odborných znalostí řešit fyzikální problémy vzniklé v průběhu výrobních i aplikačních technologických procesů. Nacházejí uplatnění na pracovištích zaměřených na progresivní technologie, analýzu materiálů a povrchů, defektoskopii, diagnostiku a testování materiálů, ve výzkumných a vývojových laboratořích podniků i VŠ.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)

Mechatronika (N3943)

Informace pro uchazeče: Cílem studia je připravit absolventy pro výzkumné a vývojové práce, na projektování a návrh mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Profil absolventa zahrnuje metody integrovaného návrhu mechatronických systémů, které tvoří mechanický subsystém, elektrický subsystém, akční členy a řídicí systém. Absolventi ovládají metody počítačové podpory, modelování a počítačové simulace a návrhu algoritmů řízení.

 • Automobilová elektronika (3906T007)

  Informace pro uchazeče: V současnosti dochází k intenzivní elektronizaci automobilů. Vývoj, výroba, ale i provoz a údržba vyžadují stále více kvalitně elektronicky i mezioborově vzdělaných odborníků. Studijní obor Automobilová elektronika nabízí výuku v moderních laboratořích, zaměřených na všechny klíčové oblasti – elektronické systémy pohonu, podvozku, komfortní a bezpečnostní palubní systémy, prostředky datové komunikace, nebo automobilové diagnostiky. Pro výuku jsou využívány reálné laboratorní modely nejmodernějších elektronických systémů. Absolvent získá hluboké znalosti z oboru automobilové elektroniky a diagnostiky, které mu umožní pracovat u nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních společností, zabývajících se oblastí vývoje, výroby i servisu automobilů nebo jednotlivých aplikovaných technologií.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
 • Mechatronické systémy (3906T006)

  Informace pro uchazeče: Studijní obor mohou začít studovat absolventi všech forem středoškolského vzdělávání, které se zaměřuje na technologie ve všech oborech. Úzká specializace není problém, protože studiem se budou postupně rozšiřovat znalosti v oblastech, jako jsou strojírenství a elektrotechnika a výpočetní technika. Očekává se ochota mít zájem především v oblasti technologií. Vítání jsou také studenti se smyslem pro analýzu a syntézu mechatronických systémů.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: EN)

Nanotechnologie (N3942)

Informace pro uchazeče: Navazující magisterský studijní program v oboru Nanotechnologie je určen absolventům bakalářského studijního programu stejného oboru nebo oborů zaměřených především na materiálové vědy, aplikovanou fyziku a chemii. Teoretické předměty, zabývající se vztahem struktury a optických, magnetických a jiných vlastností nanomateriálů, jsou doplněny prací v laboratořích na moderních diagnostických přístrojích. Během studia mohou absolvovat zahraniční stáž na některé univerzitě např. ve Francii, Japonsku, Číně nebo USA. Po ukončení studia mohou pokračovat v doktorském studijním programu stejného, nebo příbuzného oboru.

 • Nanotechnologie (3942T001)

  Informace pro uchazeče: Dvouletý studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktury a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální. Teoretické předměty zahrnují studium elektronové struktury, optických a magnetických vlastností a zabývají se vztahem vlastností nanomateriálů k jejich funkčnosti. Součástí studijního programu je i molekulární modelování a počítačový design nanomateriálů. Studijní program obsahuje dále pokročilé experimentální metody studia struktury a vlastností nanomateriálů (např. různé typy mikroskopií, spektroskopické metody atd.)s dostatečným podílem laboratorních prací v laboratořích vybavených moderními přístroji. V průběhu studia si student může zvolit jedno ze dvou zaměření (fyzikální nebo chemické), lišící se v přístupu přípravy a charakterizace vlastností nanomateriálů.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: EN)

Technologie procesů v energetice (N3969)

Informace pro uchazeče: Absolvent bude vědecký pracovník s hlubokými teoretickými znalostmi z oblasti technologie výroby energie s minimálními dopady na životní prostředí. Součástí výuky je jak klasická energetika tj. stavba a provoz kotlů, tepelných turbín, výměníků tepla), tak obnovitelné a druhotné zdroje energie. Značná pozornost je věnována environmentálním technologiím pro energetická zařízení a vlivu jejich provozu na životní prostředí, probíraná v předmětech zaměřených na čištění odpadních plynů a vod. Pochopení této problematiky umožní široká znalost chemických předmětů. Rozvoj samostatné vědecké práce bude podporována v řadě laboratorních cvičení.

 • Technologie procesů v energetice (3907T013)

  Informace pro uchazeče: Program vychovává vědecky zaměřeného odborníka s hlubokými teoretickými znalostmi v oblasti technologie výroby energie s minimálními dopady na životní prostředí. Součástí výuky je: - KLASICKÁ ENERGETIKA, - stavba a provoz kotlů, tepelných turbín, parogenerátorů a výměníků tepla, - OBNOVITELNÉ A DRUHOTNÉ ZDROJE ENERGIE – solární a větrná energie, využívání biomasy a odpadů, tepelná čerpadla. - CHEMICKÉ PROCESY – fyzikální chemie, procesní inženýrství, analytická chemie. - ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE pro energetická zařízení a vliv jejich provozu na životní prostředí. ROZVOJ SAMOSTATNÉ VĚDECKÉ PRÁCE BUDE PODPOROVÁN V ŘADĚ LABORATORNÍCH CVIČENÍ. Absolvent získá široké uplatnění na trhu práce, špičkoví absolventi mohou být zaměstnáni ve vědeckém výzkumu, případně mohou pokračovat v některém blízkém doktorském studijním programu.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)

Výpočetní vědy (N2658)

Informace pro uchazeče: Magisterský studijní program Výpočetní vědy je v České republice jedinečný program zaměřený na vzdělávání specialistů v oblasti superpočítání a využití vysoce výkonných počítačů pro řešení náročných úloh z praxe. Student se během studia seznámí s architekturami současných superpočítačů, naučí se programovat paralelní aplikace, navrhovat efektivní paralelní algoritmy a zpracovávat a analyzovat rozsáhlé soubory dat. Zapojí se do řešení reálných projektů s využitím superpočítačů centra IT4Innovations v různých oblastech vědy. Absolventi studia se stanou specialisty, kteří jsou již dnes velmi žádaní jak v renomovaných firmách, tak i ve vědecko-výzkumných organizacích. Partnerem studia je největší česká automobilka ŠKODA AUTO a společnost Continental.

 • Výpočetní vědy (2612T078)

  Informace pro uchazeče: Studijní program Výpočetní vědy je v České republice jedinečný program zaměřený na vzdělávání specialistů v oblasti superpočítání a využití vysoce výkonných počítačů pro řešení náročných úloh z praxe. Student se během studia seznámí s architekturami současných superpočítačů, naučí se programovat paralelní aplikace, navrhovat efektivní paralelní algoritmy a zpracovávat a analyzovat rozsáhlé soubory dat. Zapojí se do řešení prestižních projektů s využitím superpočítačů centra IT4Innovations, ale i výpočetních prostředků dalších superpočítačových center evropské HPC infrastruktury PRACE. Absolventi studia se stanou specialisty, kteří jsou již dnes velmi žádaní jak v renomovaných firmách, tak i ve vědecko-výzkumných organizacích. Partnerem studia je největší česká automobilka ŠKODA AUTO.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: EN)


© 2018 VŠB-TU Ostrava