Nanotechnologie

str_maly  DSC_0092_maly  CNT2_maly

Nanotechnologie (P3942)

Informace pro uchazeče: Doktorský studijní program v oboru Nanotechnologii nabízí teoretické i praktické prohloubení znalostí a dovedností v oblasti přípravy, charakterizace a využití nanomateriálů. Studenti mohou využít jedinečnou možnost souběžného studia oboru na VŠB-TUO a univerzitě v Kanadě nebo Francii. Absolventům se nabízí možnost stát se platným členem výzkumných týmů v České republice i v zahraničí, zejména využijí-li možnosti zahraničního studijního pobytu až v délce jednoho roku, např. na univerzitách v Japonsku, Kanadě, Francii a Finsku.

  • Nanotechnologie (3942V001)

    Informace pro uchazeče: Studijní program je založen na studiu předmětů, které prohlubují znalosti z oblasti přípravy, charakterizace a funkčních vlastností nanomateriálů. Student se hlásí na jedno z vypsaných témat odbornými školiteli. V průběhu studia musí student absolvovat zkoušku z 5 odborných předmětů a jednoho cizího jazyky. Výběr předmětů schvaluje školitel a zpravidla souvisící s tématem disertační práce. Studijní část je zakončena státní závěrečnou zkouškou ze tří volitelných předmětů a obhajoby tezí disertační práce. Vedle výsledků studia jsou hodnoceny také publikační aktivity, podíl na řešení výzkumných úkolů nebo spolupráci s průmyslovou a aplikační sférou a pedagogická činnost. Studenti se mohou zapojit do studentské grantové soutěže, kde mohou získat další stipendium.

    Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
    Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)


© 2018 VŠB-TU Ostrava