Nanotechnologie

str_maly  DSC_0092_maly  CNT2_maly

Nanotechnologie (B3942)

Informace pro uchazeče: Vědní obor Nanotechnologie je jedním z nejmladších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních oborů 21. století. VŠB- TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Po ukončení studia se absolventům otevírá široké uplatnění v laboratořích a provozech průmyslových podniků, které se zabývají moderními materiály. Zároveň mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného oboru a prohloubit si své znalosti a dovednosti.

  • Nanotechnologie (3942R001)

    Informace pro uchazeče: Studium vychází z rozšířeného přírodovědného základu. Vedle základních kurzů z fyziky a chemie obsahuje i základy informatiky a dalších technických předmětů – elektroniky, automatizace a nauky o materiálech, včetně jejich praktického využití. Integrální charakter studia oboru se projevuje především ve třetím ročníku předměty, které ukazují moderní propojení fyziky a chemie v oblasti mikrosvěta. Proto je pozornost věnována také různým metodám přípravy nanostruktur, experimentálním metodám jejich studia a charakterizaci jejich užitných vlastností.

    Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)


© 2018 VŠB-TU Ostrava