Bakalářské studium

Aplikované vědy a technologie (B3968)

Informace pro uchazeče: Studijní program aplikované vědy a technologie připravuje studenty především pro navazující magisterská studia oborů Výpočetní vědy a Technologie procesů v energetice. Ve studiu lze taktéž pokračovat na většině magisterských oborů, které vyžadují dostatečně rozsáhlou přírodovědnou a technickou přípravu (viz web oboru avt.vsb.cz). Studium jako celek je koncipováno tak, aby jeho budoucí absolventi nacházeli zajímavá pracovní uplatnění v průběhu celé své kariéry. Obsahem studia je kombinace přírodovědných předmětů, jako je matematika, fyzika a chemie, se základními předměty technického charakteru. Studenti získají zkušenosti se základy počítačového modelování úloh z různých oblastí, které pak mohou uplatnit v navazujícím magisterském studiu.

 • Aplikované vědy a technologie (3901R076)

  Informace pro uchazeče: Studijní obor aplikované vědy a technologie připravuje studenty především pro navazující magisterská studia oborů Výpočetní vědy a Technologie procesů v energetice. Ve studiu lze taktéž pokračovat na většině magisterských oborů, které vyžadují dostatečně rozsáhlou přírodovědnou a technickou přípravu (viz web oboru avt.vsb.cz). Studium jako celek je koncipováno tak, aby jeho budoucí absolventi nacházeli zajímavá pracovní uplatnění v průběhu celé své kariéry. Obsahem studia je kombinace přírodovědných předmětů, jako je matematika, fyzika a chemie, se základními předměty technického charakteru. Studenti získají zkušenosti se základy počítačového modelování úloh z různých oblastí, které pak mohou uplatnit v navazujícím magisterském studiu.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)

Fyzika (B1701)

Informace pro uchazeče: Obor Aplikovaná fyzika má interdisciplinární charakter založený na fyzikálním poznání rozšířeném v oblasti materiálového inženýrství s důrazem na progresivní technologie a nové fyzikální postupy při přípravě a diagnostice materiálů. Studenti získají přehled v obecné fyzice, který jim umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu, ale i praktické znalosti a dovednosti, s nimiž se mohou uplatnit již přímo v praxi. Absolventi znají způsoby určování fyzikálních a mechanických vlastností materiálů a vztah mezi nimi a strukturou materiálu, umějí analyzovat data a vytvářet základní fyzikální modely. Obor vychovává odborníky pro potřebu defektoskopických a diagnostických pracovišť, testovacích pracovišť i pracovišť výzkumu a vývoje.

 • Aplikovaná fyzika (1702R001)

  Informace pro uchazeče: Obor Aplikovaná fyzika má interdisciplinární charakter založený na fyzikálním poznání rozšířeném v oblasti materiálového inženýrství s důrazem na progresivní technologie a nové fyzikální postupy při přípravě a diagnostice materiálů. Studenti získají přehled v obecné fyzice, který jim umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu, ale i praktické znalosti a dovednosti, s nimiž se mohou uplatnit již přímo v praxi. Absolventi znají způsoby určování fyzikálních a mechanických vlastností materiálů a vztah mezi nimi a strukturou materiálu, umějí analyzovat data a vytvářet základní fyzikální modely. Obor vychovává odborníky pro potřebu defektoskopických a diagnostických pracovišť, testovacích pracovišť i pracovišť výzkumu a vývoje.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)

Mechatronika (B3943)

Informace pro uchazeče: Absolventi jsou připraveni provádět činnosti v rámci projektování, uvádění do provozu a provozu mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Jsou schopni řešit vazby mezi mechanickými, elektrickými a řídicími subsystémy.

Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
 • Automobilová elektronika (3906R007)

  Informace pro uchazeče: V současnosti dochází k intenzivní elektronizaci automobilů. Vývoj, výroba, ale i provoz a údržba vyžadují stále více kvalitně elektronicky i mezioborově vzdělaných odborníků. Studijní obor Automobilová elektronika nabízí výuku v moderních laboratořích, zaměřených na všechny klíčové oblasti – elektronické systémy pohonu, podvozku, komfortní a bezpečnostní palubní systémy, prostředky datové komunikace, nebo automobilové diagnostiky. Pro výuku jsou využívány reálné laboratorní modely nejmodernějších elektronických systémů. Absolvent získá hluboké znalosti z oboru automobilové elektroniky a diagnostiky, které mu umožní pracovat u nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních společností, zabývajících se oblastí vývoje, výroby i servisu automobilů nebo jednotlivých aplikovaných technologií.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
 • Mechatronické systémy (3906R006)

  Informace pro uchazeče: Absolvováním oboru, vyučovaném v převážné míře na Fakultě strojní a Fakultě elektrotechniky a informatiky získáte základní znalosti a dovednosti v oblastech strojnictví, konstruování a modelování, elektrotechniky a elektroniky, senzorických, akčních a řídicích systémů. Budete tak moci pracovat v komplexních týmech ve vývoji, výzkumu a výrobě a údržbě. Můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)

Nanotechnologie (B3942)

Informace pro uchazeče: Vědní obor Nanotechnologie je jedním z nejmladších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních oborů 21. století. VŠB- TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Po ukončení studia se absolventům otevírá široké uplatnění v laboratořích a provozech průmyslových podniků, které se zabývají moderními materiály. Zároveň mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného oboru a prohloubit si své znalosti a dovednosti.

 • Nanotechnologie (3942R001)

  Informace pro uchazeče: Studium vychází z rozšířeného přírodovědného základu. Vedle základních kurzů z fyziky a chemie obsahuje i základy informatiky a dalších technických předmětů – elektroniky, automatizace a nauky o materiálech, včetně jejich praktického využití. Integrální charakter studia oboru se projevuje především ve třetím ročníku předměty, které ukazují moderní propojení fyziky a chemie v oblasti mikrosvěta. Proto je pozornost věnována také různým metodám přípravy nanostruktur, experimentálním metodám jejich studia a charakterizaci jejich užitných vlastností.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)


© 2018 VŠB-TU Ostrava