Katedry a pracoviště

Centrum nanotechnologií

logo CN

Centrum nanotechnologií (CNT) vzniklo z Vysokoškolského ústavu chemie materiálů (VÚCHEM) 1. února 2007. Založení Centra nanotechnologií odráží změny, které nastaly ve vědeckém a výzkumném zaměření VÚCHEM v souvislosti s výzkumným záměrem MŠMT z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií. Dále poskytujeme podporu výzkumné a vývojové činnosti jiných pracovišť VŠB-TUO a dalších partnerů z vědeckovýzkumné a průmyslové sféry v oblasti chemické, strukturní a fázové analýzy materiálů, složek životního prostředí a odpadů.

Pracoviště garantuje bakalářský studijní program Nanotechnologie, magisterský navazující studijní program Nanotechnologie a doktorský studijní program Nanotechnologie.

 

Katedra fyziky

logo KF

Katedra jako celoškolské pracoviště zajišťuje výuku i výzkum v oblasti fyziky a souvisejících disciplín. Katedra je zapojena do řady mezinárodních a národních projektů, spolupracuje s domácími i zahraničními pracovišti a s praxí.

Pracoviště garantuje bakalářský studijní program Fyzika, magisterský navazující studijní program Fyzika a doktorský studijní program Fyzika.

 

Katedra elektroniky

logo EL

Katedra elektroniky garantuje výuku v bakalářském a magisterském studijním programu Elektrotechnika v oboru Aplikovaná elektronika, v bakalářském a magisterském studijním programu Mechatronika v oboru Automobilová elektronika. V doktorském studijním programu Elektrotechnika garantuje výuku v oborech Elektronika a Elektrické stroje, přístroje a pohony. Katedra elektroniky vychovává odborníky v oblasti aplikované elektroniky, automobilové elektroniky, průmyslové elektroniky, výkonové elektroniky a jejích aplikacích v elektrických pohonech.

Pracoviště garantuje bakalářský studijní program Mechatronika, obor Automobilová elektronika, magisterský navazující studijní program Mechatronika, obor Automobilová elektronika.

 

Katedra robotiky

logo ROB

Katedra je již od svého vzniku (1989) zaměřena komplexně na problematiku robotiky, a to jak na všech úrovních výuky, tak i ve vědě a výzkumu a v odborné činnosti pro praxi. V souladu s aktuálními trendy rozvíjí pracovníci katedry témata servisní robotiky a robototechniky a aplikace robotů i mimo strojírenství.

Pracoviště garantuje bakalářský studijní program Mechatronika, obor Mechatronikcé systémy.

 

Katedra automatizační techniky a řízení

logo ATR

Katedra automatizační techniky a řízení je specializovanou oborovou katedrou, která má již více než 50-ti letou tradici. Řeší řadu vědecko-výzkumných úkolů pro grantové agentury i potřeby průmyslové praxe a výukového procesu. Spolupracuje při řešení konkrétních technických zadání spojených s návrhem a realizací měřicích, diagnostických a řídicích systémů výrobních procesů.

Pracoviště garantuje magisterský navazující studijní program Mechatronika, obor Mechatronikcé systémy.

 

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

logo KMDG

Katedra zajišťuje výuku matematiky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na pěti fakultách VŠB – TUO a na dalších univerzitních oborech. Obsah výuky je zaměřen na vzdělávání budoucích inženýrů, pro něž je matematika nástrojem modelování a řešení úloh odpovídajících jejich odbornému zaměření.

Pracoviště garantuje bakalářský studijní program Aplikované vědy a technologie

 

IT4Innovation - národní superpočítačové centrum

logo IT4

IT4Innovations národní superpočítačové centrum (IT4Innovations) je součástí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava). Od svého založení v roce 2011 je IT4Innovations členem prestižní celoevropské výzkumné infrastruktury PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), kde reprezentuje Českou republiku.

Pracoviště garantuje magisterský navazující studijní program Výpočetní vědy, a doktorský studijní program Výpočetní vědy.

 

Katedra energetiky

logo KE

Katedra se mimo zajištění výuky zabývá aplikovaným výzkumem a řešením vědeckovýzkumných úkolů a grantů v oblasti energetiky. Nabízí také celou řadu služeb, zaměřených na ekologizaci a optimalizaci provozu energetických zařízení. Již řadu let jsme zaměřeni na praktické aplikace nejnovějších poznatků v energetice.

Pracoviště garantuje magisterský navazující studijní program Technologie procesů v energetice.


© 2018 VŠB-TU Ostrava